Anunț de participare simplificat cu specificație și planuri

Reparație capitala instalația ridicare-lansare nave 800 tf

Pe scurt
Obiectul achiziției
II.1.1) Titlu
Reparație capitala instalația ridicare-lansare nave 800 tf
Numar referinta: B.8
II.1.2) Cod CPV principal
45248000-7 Lucrari de constructii de structuri hidromecanice (Rev.2)
II.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
II.1.4) Descrierea succinta
Executantul se obliga sa execute lucrarile ”Reparatie capitala instalatie ridicare-lansare nave 800 tf”, in perioada convenita
si in conformitate cu obligatiile asumate in prezentul contract , cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini, prevederile documentatiei
de atribuire si in anexele la contract.
Executia lucrarilor conform prezentului contract si caietului de sarcini , se va realiza in maxim 3,5 luni de la emiterea ordinului de
executie a lucrarilor , dar nu mai tarziu de data de 10.12.2019.
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2027702; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Santierul Naval Mangalia S.A., intrarea Portului nr.1, Mangalia, Judetul ConstantaSantierul Naval Mangalia S.A., intrarea Portului nr.1,
Mangalia, Judetul Constanta
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Executie lucrari de reparatie capitala la instalatia ridicare-lansare nave 800 tf
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 22.08.2019 15:00
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 22.11.2019
Durata in luni: 3
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.08.2019; Ora locala: 15:00
Locul: In SEAP

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

Pentru informații complete accesați linkul de mai jos
Descarcă
653 Views