Licitație publică închiriere spațiu producție, suprafața totala de 1910 mp

Anunț licitație publică închiriere spațiu producție

 Societatea Șantierul Naval Mangalia SA cu sediul în Municipiul Mangalia, Str. Intrarea Portului, nr. 1,  județul Constanta, cod poștal 905500, în temeiul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 108/09.11.2020, organizează în data de 02.12.2020, ora 10,00, licitație publică în vederea închirierii unui spațiu  in suprafața totala de 1910 mp din activul Hala armare si reparații motoare si a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar aferente aflat in incinta societății.

Durata închirierii este de 24 luni, începând de la data de 01.01.2021 , cu drept de prelungire pe o durata de pana la 36 luni, prin acordul parților semnatare ale contractului si cu aprobarea Consiliului de administrație, prețul minim de pornire a licitației este de 1,52 Euro/mp/luna, respectiv 2903 Euro/ 1910 mp/luna , la care se adăuga TVA.

Condițiile necesare pentru participarea la licitație se regăsesc în caietul de sarcini parte integrantă a Dosarului de prezentare.

Relații privind licitația, documentația de atribuire, se pot obține la sediul societății Șantierul Naval Mangalia SA, Birou Marketing începând cu data de 18.11.2020.

Taxele de participare la licitație sunt:
1. Taxă de participare la licitație 500 lei + TVA;
2. Taxă dosar de prezentare 300 lei + TVA ;
3. Garanția de participare la licitație 424 lei

Ofertele se vor depune la Registratura societății în plic închis și sigilat, cu documentele solicitate în caietul de sarcini, până la data de 27.11.2020, ora12:00.

Criteriul de selecție al ofertelor este «prețul cel mai mare oferit».

 

1.175 Views