Achizitie directa – Reactualizarea documentației cadastrale

ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTA  –
Având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publica privind “Reactualizarea documentației cadastrale pentru unele imobile, loturi de teren si cai de transport/ drumuri de acces din cadrul Șantierului Naval Mangalia S.A. in anul 2021”.

 

In temeiul prevederilor art.7 alin (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice , coroborate cu dispozițiile art.43 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice , cu modificările si completările ulterioare, societatea Șantierul Naval Mangalia SA , cu sediul in Mangalia, str.Intrarea Portului, nr.l, judeţul Constanta , in calitate de autoritate contractanta , achiziționează, ”Servicii de cadastru in vederea reactualizării documentației cadastrale pentru unele imobile, loturi de teren si cai de transport./ drumuri de acces din cadrul Șantierului Naval Mangalia 524. in anul 2021″

 

Cod CPV : 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2)

Sursa de finanțare : fonduri proprii
Valoarea estimata : 10.035 lei, fără TVA
Termen finalizare : 4 luni de la semnarea contractului
Valabilitatea ofertei : 60 zile

Ofertele însoțite de documentele de calificare si formularele solicitate se vor transmite pana la data de 26.04.2021, ora 12:00,
prin email pe adresa : office@snmangalia.ro.
prin depunere la posta sau direct la registratura societății SNMangalia ( program de lucru L-V 07:00-15:00), pe adresa : Mangalia. str.Intrarea Portului nr.l, judeţul Constanta.

Locul si termenul de solicitare a clarificărilor : pe adresa de email a autorității contractante office@snmangalia.ro. cu cel puțin 72 ore înainte de termenul limita primire oferte.

Caiet de sarcini –  Download

756 Views