Achiziție servicii ANALIZA DE RISC

ANUNT – ACHIZITIE DIRECTA

In temeiul prevederilor art.7 alin (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice , coroborate cu dispozițiile art.43 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice , cu modificările si completările ulterioare, societatea Șantierul Naval Mangalia SA , cu sediul in Mangalia, str. Intrarea Portului, nr.1, județul Constanta , in calitate de autoritate contractanta , achiziționează ”Servicii de evaluare la risc prin întocmirea unei analize de risc la securitatea fizica pentru societatea Șantierul Naval Mangalia SA având ca obiectiv reducerea cheltuielilor cu paza societății

Cod CPV : 79417000-0 Servicii de consultanta in domeniul securității  (Rev.2)

Sursa de finanțare : fonduri proprii
Valoarea estimata :  2.000,00 lei, fără TVA
Termen finalizare : 45 zile calendaristice de la data semnării contractului
Valabilitatea ofertei : 60 zile
Ofertele însoțite de documentele de calificare si DUAE se vor transmite pana la data de 13.05.2021, ora 12:00, prin email pe adresa : office@snmangalia.ro
Locul si termenul de solicitare a clarificărilor : pe adresa de email a autorității contractante office@snmangalia.ro, pana la data de 07.05.2021.

Documentatie analiza de risc la securitatea fizica Download
Formular DUAE Download

–––––––––-

Update 10.05.2021

Solicitare de clarificare  la ADV1210815/28-04-2021 privind  achizitia „Analiza de risc la securitatea fizica pentru obiectivul Santierul Naval Mangalia SA- avand ca obiectiv reducerea cheltuielilor cu paza societatii”,  va rugam  detaliati ce parte din DUAE trebuie completata aferenta documentatiei solicitate.

Raspuns la clarificare

Conform cerintelor documentatiei de atribuire -Fisa de date-Conditii de participare, ofertantul are obligatia de a completa formularul unic de achizitii europene (DUAE), urmatoarele sectiuni:

  1. Partea I Informatii privind procedura de achizitie
  2. Partea II – A.Informatii privind operatorul economic
  3. Partea II – B.Informatii privind reprezentatii operatorului economic
  4. Partea II- C.Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati
  5. Partea II – D Informatii privind subcontractantii
  6. Partea III -Motive de excludere- capitolele A,B,C
  7. Partea IV -A. Capacitatea de a raspunde cerintelor- pct.1- se va mentiona pozitia din Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica
  8. Partea IV.- C.Capacitatea tehnica si profesionala – la 1b) se va declara numarul anilor , urmand ca in cazul in care veti fi declarat ofertant castigator sa respectati cerinta Caietului de sarcini – art.4 Alte cerinte obligatorii  – ofertantul trebuie să prezinte o listă cu prestările de servicii efectuate în ultimii doi ani, privind analiza de risc la securitatea fizică, inclusiv documente semnate de beneficiari; din lista prezentată trebuie să reiasă că ofertantul a întocmit analize de risc la cel puţin două instituţii publice;
    –––––––––––––-
845 Views