Anunț achiziție energie electrica

ANUNT ACHIZITIE ENERGIE ELECTRICA

Achizitor :

SANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. , cod de identificare fiscala : RO 14325290, înregistrata la Registrul Comertului sub numarul: J13/2056/2001, cu sediul in  Mangalia, str. Intrarea Portului nr. 1, telefon 0241 751132, fax 0241 751259, email office@snmangalia.ro, adresa web a sediului autoritatii contractante : www.snmangalia.ro,
Șantierul Naval Mangalia SA – este o societate pe acțiuni, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului,  in coordonarea Direcției Industria de Apărare

 

Activitate principală : „Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor” – cod 3315
Obiectul contractului : ACHIZITIE ENERGIE ELECTRICA
Cod CPV : 09310000-5 Electricitate(Rev.2)
Consum anual estimat : 1200 MWh

Pret de furnizare a energiei active la care se adauga preturile/tarifele reglementate (lei/MWh) : 270 lei, fara TVA

Valoarea estimativa a contractului , reprezentand contravaloarea energiei electrice estimate 1200 MWh, fara TVA, contributia pentru cogenerare , certificate verzi si accize este de 438.540,00 lei.

Sursa de finantare : fonduri proprii

Tipul procedurii : procedura simplificata offline

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

Termen limita de transmitere a ofertelor: 03.06.2021, ora 12:00

Valabilitatea ofertei : 45 zile

Durata contractului : 12 luni ( 01.07.2021-30.06.2022)

Garanția de participare : 4.385,00 lei

Garanția de buna execuție :  10% din prețul contractului

Documentația de atribuire : Fisa de date, Caiet de sarcini, Formulare, DUAE in format editabil, Proiect contract.

Documentația de atribuire este anexata prezentului anunț si este disponibila pe site-ul societății Șantierul Naval Mangalia SA : www.snmangalia.ro

 

Modul de prezentare a ofertei

Documentele de calificare, oferta tehnico-financiara se vor introduce in plic închis, marcat corespunzator.

Denumirea si adresa ofertantului
Oferta pentru achiziție ”ENERGIE ELECTRICA”

” A nu se deschide înainte de data de 03.06.2021, ora 12:00”

Autoritate contractanta SANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A.

Strada Intrarea Portului nr.1, Mangalia, județul Constanta

Cod Postal 905500

Ofertele se transmit prin posta sau se depun  direct la registratura societății Șantierul Naval Mangalia SA din Str. Intrarea Portului , nr.1, Mangalia, Județul Constanta.

Persoana de contact: Sava Mirela, 0757093109

Oferta va conține o Scrisoare de intenție  și un opis al documentelor.

 

Solicitare clarificări

Data limita de depunere a solicitărilor de clarificări : 20.05.2021

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 26.05.2021

Solicitarile de clarificari se vor transmite pe adresa de email a autoritatii contractante.

Raspunsurile la clarificari vor fi publicate pe site-ul autoritatii contractante : www.snmangalia.ro

 

Documentație atribuire achiziții servicii energie electrica Download

Formular DUAE Download

736 Views