Declaratie aderare SNA 2016-2020

Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Pentru download apasati aici Download

Le g i s l a t i a   R o m â n e a s c a
• Hotărârea nr. 583/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a
seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a
surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a
indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările
ulterioare
• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările
ulterioare
• Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte
unități care semnalează încălcări ale legii
• Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
• Memorandumul privind „Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes
public”, aprobat în ședința de Guvern din data de 2 martie 2016
• Memorandumul privind „Participarea statului în economie. Orientări privind administrarea
participațiilor statului în întreprinderi publice. Rolul şi așteptările statului ca acționar.”aprobat în ședința
de Guvern din data de 24 august 2016

• Legea nr. 286/2009 – Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare. Prevederi incidente în
materie: art. 289 – „Luarea de mită”, art. 290 – „Darea de mită”, art. 291 – „Traficul de influență”, art. 292
„Cumpărarea de influență”
• Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de coruptie, cu modificările și
completările ulterioare
• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
• Legea nr. 147/2002 pentru ratificarea Convenției civile asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4
noiembrie 1999
• Legea nr. 27/2002 pentru ratificarea Convenției penale privind corupția, adoptată la Strasbourg la 27
ianuarie 1999
• Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New
York la 31 octombrie 2003

 

L e g i s l a t i a    I n t e r n a t i o n a l a
Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 își propune evaluarea periodică a implementării de către
România a legislației specifice pentru implementarea Deciziei – cadru în domeniul combaterii corupției în
sectorul privat, precum și a standardelor Convenției ONU împotriva corupției
Principalele acte normative ratificate sau în curs de ratificare sunt:
• Convenția privind combaterea mituirii funcţionarilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale
(intrată în vigoare la data de 15 feb. 1999)
• Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției (UNCAC), semnată de România și ratificată prin Legea
numărul 365/2004
• Convenția Civilă Privind Corupția (a fost adoptată în 1999), ratificată de România prin Legea 147/2002
• Convenția Penală privind Corupția (adoptată în 1999), ratificată de România prin Legea 27/2002
• Decizia-cadru 2003/568 privind combaterea corupţiei în sectorul privat
• Raportul MCV (Mecanismul de Cooperare și Verificare). În ceea ce privește România acest raport
subliniază nevoia continuării luptei anticorupție și dezvoltarea unor politici sustenabile la nivelul
companiilor cu capital de stat
• Directiva 95/2014 de modificare a prevederilor Directivei nr. 34/2013 privind situațiile financiare, situațiile
financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. Directiva introduce
obligativitatea raportării informațiilor non-financiare

2.037 Views